Over de club

OVER STG TER AAR

De Schaatstrainingsgroep Ter Aar (verder STG), werd opgericht op 1 november 1963 door Piet Keijzer en Ben Sassen.

De STG is ontstaan uit een groep (circa 10) actieve wedstrijdschaatsers, die lange tijd als zelfstandige groep – met een eigen bestuur – min of meer haar eigen weg is gegaan. Piet Keijzer had zijn trainersdiploma en Ben Sassen was de penningmeester. Er werd per training FL 0,25 betaald. Ook Hans Koeleman had gedurende de eerste jaren een belangrijke coördinerende rol.

De STG heeft zich echter altijd beschouwd als onderdeel van de IJsclub. Ook vanuit het toen zittende bestuur van de IJsclub werd dit zo gezien. Het actieve optreden van de besturen van de STG en de IJsclub, destijds onder voorzitterschap van respectievelijk Kees van der Hoorn en Willem Vermeulen, heeft tot grote vooruitgang geleid.

In 1978 werd een wijziging van de wet op het verenigingsrecht van kracht. Daarin stond dat alle sportverenigingen statuten moesten hebben (of opstellen), zodat zij een vereniging zouden worden met volledige rechtsbevoegdheid. De Ter Aarse IJsclub was een vereniging die deze statuten en rechtsbevoegdheid reeds bezat.

Binnen de Schaatstrainingsgroep is toen gekeken, door Hen en Gerard van der Hoorn (vanuit de STG) en Han Ruijgrok (vanuit de IJsclub), welke richting de STG zou moeten gaan. Een zelfstandige vereniging worden of formeel aansluiten bij de Ter Aarse IJsclub. Besloten werd in 1979 dat de STG als zelfstandige commissie (met name bestuurlijk zelfstandig) onder de statuten van de Ter Aarse IJsclub zou gaan vallen. Tot op heden is deze situatie nog steeds van kracht.

In de artikelen 10 tot en met 19 van het Huishoudelijk Reglement van de Ter Aarse IJsclub wordt melding gemaakt van het bestaan van de STG. Het doel van de STG staat beschreven in artikel 11 en luidt:

 1. De commissie stelt zich ten doel de band onder de leden te verstevigen door het actief beoefenen van de schaatssport.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van en deelnemen aan trainingen en wedstrijden, zowel op het ijs als op het land.

Enkele bijzonderheden uit het Huishoudelijk Reglement in relatie tot de STG:

 • Als lid van de STG ben je automatisch lid van de Ter Aarse IJsclub. Andersom is dat niet het geval.
 • De STG-commissie bestaat uit ten minste 5 leden (het bestuur van de STG).
 • De leden van de Ter Aarse IJsclub zijn daadwerkelijk “leden”, de leden van de STG zijn zowel “leden” van de Ter Aarse IJsclub alsmede “deelnemers”  van de STG.
 • In de STG-commissie hebben ten minste 2 bestuursleden van de IJsclub zitting (thans Erik Valentijn en Wouter ten Wolde). De overige leden worden gekozen door de algemene deelnemersvergadering.
 • De STG-commissie benoemt uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 • De inkomsten van de STG-commissie bestaan uit contributie van deelnemers, subsidies en sponsoring.
 • Jaarlijks wordt een algemene deelnemersvergadering gehouden.
 • De contributie wordt jaarlijks op de algemene deelnemersvergadering vastgesteld.

Het hiervoor beschreven en uit het verleden ontstane samenwerkingsverband werkt tot op heden naar ieders tevredenheid. Als voorbeeld van deze samenwerking kunnen twee zaken worden uitgelicht:

 1. ’s Winters, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, heeft de STG een accommodatie tot haar beschikking, bestaande uit de landijsbaan (met een doorgaans uitstekende ijsvloer en dito verlichting) en een kantine waar menige vereniging jaloers op mag zijn;
 2. Ter vervanging van het jarenlange gebruikte trainingsveld heeft de STG sinds een aantal jaar de beschikking gekregen over een prachtig vernieuwd en sterk verbeterd trainingsveld. Bovendien wordt dit trainingsveld nog steeds verder ontwikkeld, waarbij zowel door de mensen van de STG als van de IJsclub eendrachtig wordt samengewerkt.

Vele rijders en rijdsters van de STG hebben sindsdien in baan- , gewestelijke en landelijke (Jos Valentijn, Gerda Rijneveld, Dennis Kalker, Annouk van der Weijden, Melissa Wijfje) selecties gezeten. Op de marathon is met name Richard van Kempen jarenlang ’n topper geweest.

Overzicht van voorzitters STG:

Van 1966 tot april 1989:  Kees van der Hoorn

Van 1989 tot april 1992:  waargenomen door Gerard van der Hoorn

Van 1992 tot april 2000:  Gerard van der Hoorn

Van 2000 tot april 2015:  Wil Schildwacht

Er zijn de afgelopen 50 jaar veel activiteiten georganiseerd. In de 70-er jaren van de vorige eeuw zijn Hen van der Hoorn en Ton van Velzen gestart met het Ardennen weekend. Fantastisch dat dit evenement nog steeds plaatsvindt. Gelukkig was het niet alleen inspanning, maar ook ontspanning. De eerste jaren stonden de deelnemers op een camping. Nu zitten we alweer vele jaren in een bungalowpark in de buurt van Spa.

De STG heeft voor wat betreft de ijsperiode wel verschillende omzwervingen gemaakt.

Aangezien de Jaap Edenbaan de eerste kunstijsbaan in Nederland was, gingen veel STG-ers daar de eerste jaren naar toe. Toen deze baan te vol dreigde te worden werd Ter Aar al snel naar Utrecht verhuisd. En daarna ook nog richting Den Haag.

In 1977 kwam er gelukkig licht aan de horizon. Er kwam een kunstijsbaan in Haarlem. Echter…. in 1979 ging deze baan al weer dicht in verband met verzakkingen. In de tussentijd is Ter Aar ondergebracht in Utrecht en Den Haag.

In 1983 werd de baan in Haarlem gelukkig weer heropend. Vanuit Ter Aar hebben Gerard van der Hoorn en Wil Boland in de baancommissie van Haarlem gezeten.

Daarnaast kreeg Ter Aar de mogelijkheid om de zondagmorgen te huren. Van half 8 tot 9 uur was het de bedoeling om wedstrijden te rijden omdat beschikbaarheid van wedstrijdijs beperkt was. Na het eerste jaar werd dat echter al omgebouwd tot alleen trainingsuur (omdat er niet met een pistool of elektronisch gestart mocht worden in verband met de buren…..). Voordeel was wel dat het Haarlem-schaatsen veel leden de mogelijkheid bood om tegen redelijke kosten op het ijs te staan met uitstekende trainingsmogelijkheden. Daarnaast was het voor de STG ook een goede inkomstenbron.

Later (bij het 25-jarig bestaan) kwam ook het verzoek vanuit de leden om de clubkampioenschappen in Heerenveen te gaan rijden. Daar is op dat moment gehoor aan gegeven. En tot 2015 is dat ieder jaar gebeurd. Een fantastische mogelijkheid om de PR’s aan te scherpen.

Momenteel schaatst de STG met ruim 400 personen uit de hele regio, elke week (gedurende het seizoen) één of meerdere keren in Haarlem of Leiden. In Leiden rijdt de jeugd van 7 t/m 10 jaar. Er zijn 28 trainers actief voor de STG.

Verder wordt het bestuur bijgestaan door de Technische Commissie (TC), een PR-medewerker, de webredactie, de ledenadministratie, juryleden en EHBO'ers met elk hun specifieke taken. Zo blijft de STG een moderne, groeiende, enthousiaste vereniging, waar jong en oud, wedstrijdrijder en recreant met veel plezier en gezelligheid de conditie kan bijhouden.

Met dit korte stukje geschiedenis hopen wij dat de structuur van onze vereniging voor u iets duidelijker is geworden. Uit het bovenstaande mag ook blijken dat een goede relatie tussen de Ter Aarse IJsclub en de STG Ter Aar belangrijk is en dat we trots en zuinig moeten zijn op deze unieke samenwerking.